založení firmy od 9.900 Kč Virtuální sídla od 149,-Kč Trvalý pobyt v Praze od 199,- Kč

Sídlo firmy: Náležitosti nájemní smlouvy

Sídlo firmy: Náležitosti nájemní smlouvy

Rozhodli jste se pro sídlo společnosti pronajmout nějaké prostory? V tom případě budete potřebovat nájemní smlouvu. Bez té se neobejdete. Jedná se o základní dokument, který vás opravňuje využívat dané prostory k podnikatelským účelům. Běžně se uzavírá mezi nájemcem, tedy vámi, a pronajímatelem, tedy majitelem daného objektu. Jaké musí mít tato smlouva náležitosti? Co všechno se v ní musí objevit? Na to získáte odpověď právě v tomto textu.

Náležitosti nájemní smlouvy

Stejně jako jakýkoliv jiný oficiální dokument, má i nájemní smlouva danou určitou formu a náležitosti, které musí bezpodmínečně splňovat. Mezi ty se řadí soupis stran, mezi kterými je smlouva uzavírána, označení bytu (domu), příslušenství patřící do pronajatých prostor, způsob výpočtu nájemného a dalších úhrad, které s využíváním souvisejí a samotná výše, resp. částka, kterou musí nájemce každý měsíc odvést. Všechny tyto náležitosti musí nájemní smlouva obsahovat. Bez těchto náležitostí je jinak neplatná. A musí být uzavřena písemnou formou.

VZOR NÁJEMNÍ SMLOUVY NEBYTOVÝCH (PODNIKATELSKÝCH) PROSTOR

SMLOUVA

o poskytnutí sídla a administrativních služeb

(dále jen Smlouva)

 

Poskytovatel

Obchodní společnost OFFICETIME.CZ s.r.o.

SídlemREVOLUČNÍ 762/13, STARÉ Město, 110 00 Praha 1

282 49 631

Zastoupená jednatelem Denis Mufakarov

Tel. +420 277 771 117 Mob. +420 775 552 844 Mail. obchod@officetime.cz

 

 

Uživatel

Firma/jméno

Sídlem/bytem

IČO

Zastoupená

Mob.

Mail.

uzavřeli dnešního dne tuto smlouvu o poskytování služeb.

 

Předmět smlouvy

Poskytnutísídla obchodní společnosti/spolku/zahraniční společnosti/podnikatele OSVČ apod. na adrese: Osadní 869/32, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00(dále jen „adresa sídla“)na základě souhlasu vlastníka nemovitosti

 

Služby dle „Smlouvy“

Označení„Uživatele“ na „adrese sídla“ podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutíspolečné poštovní schránky na „adrese sídla“ uživatele nebo na přislušnem oddelení pošty

Příjem poštya jiných dokumentů doručovaných uživateli na „adresu sídla“ uživatele

Výdej poštya jiných dokumentů doručovaných uživateli na „adresu sídla“, uživateli nebo osobám pověřeným uživatelem v kanceláři Poskytovatele vždy po předchozí domluvě

Informování Uživeteleo výzvě k vyzvednutí zásilky na uvedený mail a to minilálně 1krát týdne

 

Cena za poskytnuté služby, trvání smlouvy, frekvence plateb

Sjednaná cena za pronájem adresy: 299,00 Kč/měsíčně

Trvání „Smlouvy“: je sjednána na dobu neurčitou s účinností od 20.02.2018

Frekvence plateb: Roční

Výpovědní lhůta a podmínky výpovědi se řídí Obchodními podmínkami Smlouvy, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

 

Ostatní a závěrečná ujednání Smlouvy Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou a Obchodními podmínkami Smlouvy č.P31704057, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

Smlouva včetně Obchodních podmínek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a vyhotovuje se v počtu 2 stejnopisů. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu včetně Obchodních podmínek Smlouvy přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto pak smluvní strany připojují své podpisy.

 

V Praze dne 20.02.2018

 

 

 

 

_____________________________ ____________________________

Za Poskytovatele Za Uživatele

 

 

 

 

Obchodní podmínky

ke smlouvě o poskytnutí sídla

 

1.1

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „Všeobecné podmínky“ nebo „Obchodní podmínky“) stanoví práva a povinnosti mezi společností

Armamentarium-invest s.r.o., IČ: 282 49 631, Praha 1 — Staré Město, Revoluční 762/13, PSČ 110 00(„Dodavatel“) a odběratelem využívajícím služeb

Dodavatele („Odběratel“) ohledně poskytnutí sídla a/nebo poskytování dalších administrativních služeb (dále také „služby“) pro Odběratele podle Smlouvy o poskytnutí sídla uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem („dále jen „Smlouva“).

2.1

Za podmínek stanovených Smlouvou zajistí Dodavatel Odběrateli poskytnutí sídla a další služby stanovené Smlouvou. Tyto služby se poskytují v

nebytových či bytových prostorách na Adrese Poskytnutí Sídla a na Adrese Přebírání Pošty podle Smlouvy.

2.2

Dodavatel zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy písemný souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla Odběratele ve smyslu zák.č. 304/2013 Sb., umožňující zápis sídla Odběratele do příslušného veřejného rejstříku

2.3

Odběratel poskytne Dodavateli nezbytnou součinnost tak, aby Dodavatel mohl plnit své smluvní závazky vůči Odběrateli.

2.4

Odběratel je oprávněn využívat i další služby Dodavatele související s poskytnutím sídla v rozsahu dle aktuální nabídky a ceníku Dodavatele (dodatkové služby). Ceník dodatkových služeb je k dispozici na webových stránkách Dodavatele www.officetime.cz

3.1

Odběratel uhradí Dodavateli za poskytnutí sídla a další sjednané služby paušální úplatu ve výši uvedené ve Smlouvě v položce Sjednaná cena za pronájem adresy

3.2

První platba za poskytování služeb podle Smlouvy bude násobkem Měsíčních paušálů podle sjednané Frekvence plateb a je splatná hotově při podpisu Smlouvy. Odměna se považuje za řádně uhrazenou dnem připsání na účet Dodavatele nebo její úhradou v hotovosti Dodavateli. Odměna za každé případné následující období čerpání služeb podle Smlouvy je splatná na základě faktury vystavené Dodavatelem na účet Dodavatele

3.3

V případě čerpání dodatkových služeb uhradí Odběratel na základě faktury Dodavateli cenu těchto služeb ve výši podle platného ceníku Dodavatele.

3.4

V případě, že částky předpokládané Smlouvou jsou předmětem daně z přidané hodnoty, bude daň z přidané hodnoty připočtena ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.1

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem. Smluvní strany mohou Smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Peníze za již zaplacené období se nevrací. Dodavatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud

(i) je Odběratel v prodlení s úhradou splatného závazku podle Smlouvy, (ii) Odběratel poruší povinnost informovat Dodavatele o zahájení insolvenčního řízení, nebo (iii) Odběratel hrubě poruší zásady poctivého obchodního styku. Odběratel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby v případě, že Dodavatel bez vážného důvodu přestane poskytovat služby dohodnuté Smlouvou po dobu delší než 1 měsíc. Účinnost výpovědi nastává dnem doručení výpovědi druhé straně. Při prodlení Odběratele s úhradou splatného závazku o více jak 14 dní, je Dodavatel oprávněn přerušit dodávku služeb podle Smlouvy. V tomto případě Dodavatel neodpovídá Odběrateli za vzniklé škody.

4.2

Dojde-li k ukončení Smlouvy jakýmkoli zákonným způsobem, doručí Odběratel Dodavateli nejpozději do 60 dnů výpis z příslušného veřejného rejstříku osvědčující změnu sídla Odběratele, resp. přemístění sídla Odběratele na jinou adresu.

4.3

V případě prodlení Odběratele s úhradou splatného závazku podle Smlouvy má Dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat Odběrateli za první doručení upomínky ke splnění závazku Odběratele paušální částku 100 Kč a za druhou upomínku 1.000 Kč se splatností 7 dní ode dne doručení.

4.4

V případě, že Odběratel nezajistí nejpozději do 60 dnů od ukončení (zrušení) Smlouvy zápis změny sídla Odběratele ve veřejném rejstříku na jinou adresu, přísluší Dodavateli jednorázová smluvní pokuta ve výši šestinásobku sjednaného Měsíčního paušálu a dále smluvní pokuta ve výši částky 100 Kč za každý den takového prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů od doručení jejího vyúčtování Dodavatelem Odběrateli. Součástí tohoto vyúčtování bude výzva Dodavatele Odběrateli k zaplacení smluvní pokuty.

5.1

Rozhodčí doložka: Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé ze Smlouvy budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou tohoto Rozhodčího soudu.

5.2

Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel má právo jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky v případě změny okolností, které tu byly v době uzavření Smlouvy a v případě, že potřeba této změny bude vyplývat z povahy závazkového vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem. Dodavatel má právo obchodní podmínky změnit v tom rozsahu, ve kterém se tato změna jeví rozumnou a přiměřenou daným poměrům. Písemné oznámení o změně Obchodních podmínek a jejím rozsahu je Dodavatel povinen doručit Odběrateli na adresu jeho sídla do 30 dnů po této změně. Odběratel má právo změnu obchodních podmínek odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 3 měsíců, která počíná běžet od doručení oznámení o změně obchodních podmínek Dodavatelem Odběrateli.

5.3

Odběratel uděluje Dodavateli souhlas se zasíláním faktur za dodané služby dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí sídla (nebo za ostatní poskytované služby) v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové komunikace na uvedený e-mail pro zasílání faktur ve formátu PDF. Zároveň bere na vědomí, že nebude dostávat faktury v tištěné podobě. V případě změny e-mailové adresy se zavazuje Odběratel bezodkladně oznámit tuto změnu Dodavateli.

5.4

Smluvní strany se dohodly, že vůči sobě vylučují ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

5.5

V případě, že jakékoliv ustanovení Smlouvy se rozhodnutím soudu ukáže jako nevykonatelné nebo neplatné, takovéto rozhodnutí nebude mít vliv na žádná jiná ustanovení Smlouvy.Pronajatý byt je zároveň sídlem firmy

Rozhodli jste se podnikat z pronajatých prostor? Chcete je uvést také jako sídlo společnosti? Můžete! Stačí mít k nájemní smlouvěsouhlas od vlastníka daného objektuse zápisem sídla společnosti v této nemovitosti a výpis z katastru nemovitostí. Tyto tři dokumenty předložíte při podání návrhu na zápis firmy do obchodního rejstříku.

Co když majitel nemovitosti nesouhlasí se zřízením sídla společnosti?

Co když s tím ale majitel daného objektu nesouhlasí? Co když nechce, abyste měli sídlo společnosti uvedené v jeho prostorách? Samozřejmě i to se může stát. V takovou chvíli máte několik možností:

  1. Zkusit se s ním ještě domluvit a nějak ho přesvědčit.

  2. Najít si jiné vhodné prostory, kde by bylo možné mít sídlo společnosti.

  3. Nechat si zapsat jako sídlo společnosti virtuální kancelář.

Každopádně to pro vás není konec světa. A i tato situace má řešení.

Zavoláme Vám zpět

(c) copyright 2017 by SEO optimalizace s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.

SEO optimalizace